Vrtané studny

Definice studny - Podle §55 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je studna stavba - vodní dílo, sloužící k nakládání s podzemní vodou. Mohou být čerpací i vsakovací. Studněmi jsou také U-smyčkové zemní tepelné výměníky tepelných čerpadel, vrtané i plošné, jestliže zasahují pod hladinu podzemní vody. ČSN 75 5115 - rozlišuje studny na trubní (vrty) a šachtové (klasické "kopané"). Báňské předpisy definují studnu jako svislé dílo (šachtici, jámu či vrt), určené k vodohospodářským účelům. Rozlišují tři druhy staveb studní prováděných na základě platných územních rozhodnutí a stavebních povolení a průzkumné dílo, prováděné podle zákona o geologických pracích:

  1. stavba studny vrtané strojně - vrt s délkou do 30 m. Za podmínek stanovených stavebním zákonem je smí budovat firma s živnostenským listem pro vázanou živnost "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování ". Při práci platí obecné bezpečnostní předpisy. Provádějí se podle projektu vypracovaného autorizovaným technikem či inženýrem pro vodohospodářské stavby.
  2. stavba studny vrtané strojně - vrt s délkou nad 30 m. Smí je budovat jedině firma s oprávněním vykonávat tuto činnost, vydaným obvodním báňským úřadem. Při práci platí báňské bezpečnostní předpisy. Prováděcí projekt technických prací má geologickou a technickou část. K jeho vypracování a k řízení prací jsou oprávněni jedině pracovníci, kteří mají k takové činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vydané obvodním báňským úřadem a kteří se každé tři roky podrobují periodickému přezkoušení z báňských předpisů.
  3. hydrogeologické průzkumné dílo - vrt i šachtice jakékoliv hloubky. Smí je provádět jedině firma u které tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá odpovědný řešitel. Všechny průzkumné šachtice a všechny vrty s délkou nad 30 m smí provádět jedině firma s oprávněním vykonávat tuto činnost, vydaným obvodním báňským úřadem. Při práci platí báňské bezpečnostní předpisy, prováděcí projekt technických prací je přílohou projektu průzkumu vypracovaného odpovědným řešitelem a vypracuje ho provádějící firma. Po ukončení průzkumu musí být průzkumné dílo zlikvidováno, anebo zajištěno podle geologických předpisů, nesmí být používáno jako studna. Studnou se může stát teprve po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby a vodoprávního rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a stavbě studny (bude využito jako část stavby studny).

Výstroj vrtu

Používáme výstroj z materiálu PVC-U s atestem na pitnou vodu. Je pevné, stálé a je opatřeno závity. 

Strojně provedená perforace o šířce 1 mm.

Pracovní postup

  • poptávka, vytvoření nezávazné cenové nabídky
  • schůzka na lokalitě, kde se bude vrt realizovat, po domluvě i s vyhledáním pramene
  • převzetí informací pro vypracování projektové dokumentace, sepsání smlouvy o dílo
  • vyhotovení průzkumného vrtu
  • vypracování závěrečné zprávy k zahájení vodoprávního řízení
  • instalace čerpací techniky

Průměry vrtu

Provádíme dva různé průměry vrtu 205 mm a 220 mm. Průměry 205 a 220 mm jsou obsypány praným tříděným kačírkem a bezpečně zajílovány proti vrchní znečištěné vodě. Obsyp kolem perforované pažnice zpomaluje a zároveň filtruje přitékající vodu do vrtu, životnost studny se pohybuje okolo několika desítek let.

Další články...